31 faktorů od Martyho Rathbuna

vydáno v roce 2009

Mark „Marty“ Rathbun byl dlouholetý člen scientologické církve, ve které působil také jako Inspektor General RTC, byl osobním auditorem Toma Cruise a pravou rukou Davida Miscavige, podílel se na řešení sporů církve s daňovým úřadem USA (IRS). Z církve odešel v roce 2004, když se již déle nemohl dívat na věci, které se děly na nejvyšších úrovních scientologie řízené totalitním režimem Davida Miscavige. V roce 2009 se rozhodl veřejně promluvit. V té době aktivně audituje. Během relativně krátké doby se stal cílem organizovaného útoku ze strany scientologické církve, pod jejímž vedením obléhalo několik scientologů jeho dům, obtěžovali ho i jeho manželku a sousedy a snažili se mu „ze života udělat peklo“, aby ho přinutili k zastavení veřejné kritiky Davida Miscavige. Tato šikana trvala 199 dní. Monique Rathbunová později podala na církev žalobu, soudní spor v době publikování tohoto článku na českém webu stále probíhá. Marty Rathbun se později rozhodl věnovat v rámci svého duchovního rozvoje jiným praktikám. Provozuje blog http://markrathbun.wordpress.com, v článcích zejména staršího data lze nalézt zajímavé informace týkající se jeho osobních zkušeností se životem na nejvyšších úrovních scientologie a v bezprostřední blízkosti Davida Miscavige a také zprávy a videa z „obléhání“ scientologickou církví. Upozorňujeme scientology, že i když Marty striktně dodržoval pravidlo nezveřejňování OT informací, některé jeho poslední články část těchto informací obsahují, a tak nejsou určeny pro scientology, kteří nedosáhli příslušných úrovní.

Třicet jedna faktorů, které by měli scientologové zvážit

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, objevil metody, které mohou zvýšit sebeurčení, svobodné rozhodování a dovést do vyšších stavů uvědomění a bytí ty, kteří je používají. Hubbard vyvinul metodu zpovědi, která obsahuje bezpodmínečné odpuštění a jejímž výsledkem je schopnější, šťastnější a klidnější bytost. Hubbard vyvinul etickou soustavu, kterou na sebe člověk může použít, aby zvýšil svou hodnotu vůči sobě a ostatním. Hubbard zavedl organizační formu, která se zakládá na odměňování úspěchu spíš než na trestání neúspěchu. Hubbard publikoval celou řadu fundamentálních hodnot scientologie a její organizace ve Vyznání scientologické církve, Kodexu scientologa a Krédu člena opravdové skupiny. Bylo objeveno třicet jedna faktorů, které ohrožují pokračování životaschopnosti tohoto důležitého oboru.

Jedna

Scientologii převzal samozvaný diktátor David Miscavige, který obrátil Vyznání scientologické církve, Kodex scientologa a Krédo člena opravdové skupiny vzhůru nohama a zavedl praktikování reverzní (černé) dianetiky.

Dvě

Na cestě za převzetím moci Miscavige násilím odstranil minimálně čtyři Hubbardem ustanovené nadřízené a desítky scientologů, kteří stáli za vytvořením velkých a efektivních scientologických center. Miscavige při čištění cesty ke kontrole nad veškerými scientologickými organizacemi používal hrozby silou a násilím a zaujal pozici Předseda představenstva (Chairman of the Board – COB). Hubbard ho nikdy nejmenoval a pozice, kterou zastává, nebyla vytvořena Hubbardem.

Tři

Od doby, kdy si zajistil svou pozici moci, jdou statistiky scientologie trvale dolů, navzdory Miscavigovým prohlášením o opaku.

Čtyři

Miscavige provedl kampaň pro upevnění své osobní pozice moci tím, že očernil a zbavil pozice každého, kdo osobně znal Hubbarda a pracoval s ním. Včetně členů Hubbardovy rodiny. Tato operace sloužila ke konsolidaci jeho osobní moci a jako taková vedla k obrovskému poškození hybné síly scientologie a její image.

Pět

Miscavige dosáhl svého převratu tak, že řídil jedinou komunikační linii k Hubbardovi během jeho posledních pěti let života, Hubbarda zahlcoval upravenými a lživými zprávami o nebezpečném prostředí, aby zabránil jeho komunikaci s členy Sea Orgu a s jeho rodinou. Tyto zprávy falešně obvinily Hubbardovu rodinu a jeho dlouholeté přátele ze zaprodání se nepříteli a uváděly, že scientologické orgy byly infiltrovány psychiatrií a vládou. Zároveň bránil pravdivým zprávám, aby se dostaly k Hubbardovi, aby tak zajistil svým činům zdání nezbytnosti a správnosti, a tím si upevnil svou pozici.

Šest

Miscavige přesvědčil lidi ve vedení scientologické organizace, že prozradit tajemství o jeho bezohledných činech by poškodilo scientologii a porušilo princip „největšího dobra pro největší počet dynamik“. A tak je pravda o tom, co se děje za fasádou lživé Miscavigovy PR, skrytá většině scientologů a obecné veřejnosti.

Sedm

Miscavige používá zpovědi scientologických manažerů k invalidaci, disciplinování a ponižování, aby si zajistil jejich souhlas a mlčení.

Osm

Členové Sea Orgu, kteří projeví byť jen náznak zaváhání při prosazování jeho tyranie nebo podpoře jeho akcí, jsou běžně Miscavigem fyzicky biti.

Devět

Ti členové Sea Orgu, kteří se pokusili korigovat Miscavigovy off-policy a out-tech činy, byli vystaveni zesměšňování, invalidacím a falešné propagandě. Byli umlčeni pomocí věznění a mentálního a fyzického nátlaku.

Deset

Miscavigovo zneužívání scientologických vedoucích pracovníků a staffu se stalo tak extrémní a trvalé, že se uchýlil k uvěznění všech pracovníků CMO INT a Exec Strata do jedné budovy a nazval ji „Díra“. V Díře byli rutinně vyslýcháni a vystavováni reverzní dianetice pracovníci RTC, CMO/WDC, Goldu, IAS, CST, OSA Int a ASI, včetně fyzického bití a těžkého mentálního zneužívání po dobu několika měsíců a někdy i let.

Jedenáct

Miscavige provádí neustálou propagační kampaň, při které se snaží očernit jméno L. Ron Hubbarda. Trvale věnuje minimální zájem a prostředky na obranu před PR útoky na Hubbarda. A zároveň, když se Miscavigovo zneužívání dostane pod tlak médií nebo internetu, Miscavige nešetří penězi na snahu o zničení reputace a života kohokoli, kdo má odvahu zpochybnit jeho chování. Miscavigovy operace proti „kritikům“ používají porušování práva na soukromí, zastrašování, vyšetřování domnělých slabin a jejich následné bezohledné využívání, propagandistické kampaně, snahu o narušování osobních a pracovních vztahů, nelegální využívání policie a státních služeb a vydírání. Svá zvěrstva pak završuje tím, že své chování ospravedlňuje odvoláváním se na zastaralé Hubbardovy směrnice, jejichž účelem bylo řešit útoky na scientologii z 50. a 60. let. A tak Miscavige udržuje zdání, že Hubbard je jakýmsi způsobem zodpovědný za jeho vlastní zločiny. Běžně cituje údajné Hubbardovy výroky (v rozporu s první směrnicí, kterou scientologové čtou při zkoumání oboru), aby ospravedlnil svou brutalitu vůči vedoucím a ostatním pracovníkům.

Dvanáct

Miscavige vytvořil černé konto s názvem IAS, které obsahuje stovky milionů dolarů. Na něj během téměř třiceti let nashromáždil od scientologů pod falešnými záminkami těžko odhadnutelné prostředky. IAS využívá zastrašovací taktiky, aby si vynutila „dary“, aby „zachránila“ církev před útoky. Miscavige přitom IAS zakázal využít prostředky na zvládání většiny těchto útoků. Při bezpočtu příležitostí Miscavige a IAS vyvolávali u veřejnosti falešný dojem, že IAS utrácí desítky milionů USD na „diseminační kampaně“, zatímco platili jen několik reklam s omezenou časovou platností, a to jen do doby, než se vymyslela další kampaň. IAS současně utratila obrovské peníze za Miscavigovu osobní dovolenou – včetně mnoha výletů za potápěním do Karibiku a pětihvězdičkových pobytů ve Skotsku (včetně bedýnek výběrové skotské následně doručené do jeho rezidence). Když se personál IAS pozastavoval nad jeho činy, předstíral překvapení, že k takovým extravagancím došlo, a nechal eskortovat prezidentku IAS na Int Base a uvěznil ji v Díře pro behaviorální modifikaci.

Třináct

Miscavige změnil vrchol Mostu na slepou uličku: Za prvé, naprogramoval Pokročilé organizace včetně FSO, aby pravidelně dělaly pre-OT secchecky a pak využívaly jejich zpovědi k vynucování dalších peněz jako odčinění jejich prohřešků, což je praktika ne nepodobná prodeji odpustků ve středověké katolické církvi. Za druhé, na OT uvalil nepsaný kodex chování. Pravidelně jsou nuceni podrobit se předpisům o oblékání, vyjadřování, politickém myšlení a dokonce myšlenkám ohledně trávení svého volného času. Tato praktika je v přímém rozporu se samotným cílem scientologie, která má člověka učinit více sama sebou a mít nezávislejší a svobodnější myšlení. Za třetí, Miscavige zavedl svévolné požadavky na „přispívání jako scientolog“, a to uprostřed OT úrovní, kde toto přispívání lze zajistit finančními „dary“. Za čtvrté, Miscavige požaduje po pre-OT, aby chodili na jeho propagandistické eventy (viz faktor 22 a 23) a zachází se s nimi jako „zralými pro etiku“, dokud nezačnou s nadšením přijímat jím předepsaný veřejný image. Toto vnucené přijímání lží činí dosažení stavu OT technicky nedosažitelným. A tak scientologie, jak se praktikuje v Miscavigových orzích, představuje auditování lidí směrem ke konformitě, zhmotňování a lžím, jinak řečeno dolů po tónové škále, což je přesně opačný směr, než je cílem auditingu.

Čtrnáct

Miscavigova strategie „Ideální orgy“ vyplácala stovky milionů dolarů z kapes scientologů na podporu akce, která je zcela off-policy. Hubbardova směrnice o ideálním orgu neříká nic o luxusních prostorách. Bezpočet Hubbardových směrnic odsuzuje Miscavigovu metodu „přímého a vertikálního“ budování orgu. Dotace, zejména vynucené z veřejnosti nátlakem, jsou Hubbardem striktně zakázány. Hubbard radil, aby se orgy budovaly od základu společným úsilím lokálních scientologů s pomocí rozsáhlých veřejných propagačních kampaní vedených mezinárodním managementem a jejich prostory se zvětšovaly v závislosti na zvyšování jejich dodávání a příjmu. Miscavige ohloupil scientologickou veřejnost ekvivalentem Ponziho schematu (finanční podvod, při kterém se investorům slibují vysoké zisky, ale ve skutečnosti se staré dluhy zalepují novými penězi vylákanými od dalších investorů), kdy přesouvá personál na fotografické pózování při otevírání nového „Ideálního orgu“, kde velká část je pak přesunuta do jiného orgu nebo brzy odejde kvůli nízkému platu. Bez ohledu na luxusnost jsou Miscavigovy orgy odsouzeny k selhání (a selhání je bezpočet), protože Miscavige po dlouhé roky násilím brání scientologickému managementu implementovat Hubbardovy vzorce pro tvorbu cen, aby se scientologie zpřístupnila pracujícím lidem, zavést finanční systémy, které pomáhají orgům přežít a expandovat, a zavést systémy výplat, které by umožnily produktivním lidem přežít jako pracovníkům orgu.

Patnáct

Miscavigova alterizace zpovědní technologie (FPRD), kdy v podstatě zrušil Hubbardův fundamentální princip, že bytost může způsobit a způsobuje zmizení nežádoucí mentální masy a energie jen řízenou pozorností, zapříčinila u bezpočtu scientologů regresi na cestě ke spirituální svobodě. Změnil mocnou spirituální technologii na nástroj pro vynucování souhlasu.

Šestnáct

Miscavigovo využívání technologie proti útlaku k navození útlaku spíš než pro dosažení jejího původního účelu utlačilo bezpočet scientologů a rozdělilo řadu rodin.

Sedmnáct

Miscavige převrátil praktiku diskonekce z dobrovolného nástroje, který člověk může použít pro zlepšení svého života, na povinný mechanizmus kontroly. Tuto praktiku používá k zastavování volného proudění důležitých a pravdivých informací, a aby udržel jednotlivce v podpoře své oficiální linie – namísto nástroje na oslabení skutečného útlaku se využívá k vyhrožování ztrátou blízkých.

Osmnáct

Miscavige odmítl dovolit celé posádce Int Base (včetně RTC, WDC, CMO INT, Exec Strata a Goldu) používat formule etických kondic (které navíc určil svévolně on sám), a to je scientologický těžký zločin. Miscavige drží mezinárodní scientologické manažery v nejnižších kondicích trvale po téměř dvacet let tím, že zavedl svévolné požadavky pro zvýšení kondice, které nejsou v žádných směrnicích.

Devatenáct

Praktika, při které se nařizují rozvody manželství jen na základě Miscavigova názoru na druhého partnera, nebo proto, že se partner nachází v jiné scientologické církevní organizaci, je antitezí konceptu, že skutečně přežití lze dosáhnout jen skrze všechny dynamiky.

Dvacet

Miscavigova svévolná směrnice, která činí z početí dítěte garanci vyloučení ze Sea Orgu je v rozporu s Hubbardovou směrnicí. Stojí také za směrnicí, která požadovala po velkém počtu žen, aby šly na potrat.

Dvacet jedna

Miscavigova praktika ústního deklarování scientologických pracovníků na utlačovatelské osoby, zatímco je nechává na postu ovlivňujícím mezinárodní scientologii, je utlačovatelská vůči scientologům a scientologii.

Dvacet dva

Miscavige zabral pro sebe scientologickou audiovizuální produkční stanici za miliony dolarů a stovky pracovníků Golden Era Production pro účel prosazování vlastní image a moci pomocí scientologických eventů. Zastavil tak produkci stovek diseminačních filmů a marketingových kampaní vymyšlených Hubbardem. Dělá se to pod záminkou důležitosti mezinárodních eventů, přesto tyto eventy jsou v LRH směrnicích zapovězeny. Utrácejí se na ně miliony dolarů, aby se tak dál propagoval Miscavige a dále se upevňovala jeho moc.

Dvacet tři

Miscavige pořádá mezinárodní eventy, které záměrně zkreslují skutečný stav scientologie. Statistiky se manipulují a falšují, vytvářejí se video scény, které se vydávají za realitu, a běžně se s velkou fanfárou oznamují kampaně, které existují jen pro účel jejich oznámení na eventu. Manipulace pravdy je velmi dovedná a rozsáhlá a má za účel, aby Miscavige vypadal dobře. Scientologové žasnou nad neuvěřitelnými počty nových lidí, kteří přicházejí do scientologie každou vteřinu, minutu, den, týden a rok, nebo nad neuvěřitelným dosahováním ze strany kontaktovaných lidí nebo nad obrovskými čísly oficiálních představitelů a autorit, které plně podporují scientologii – přesto jejich lokální církevní organizace nejeví žádné známky tohoto masivního a neutuchajícího růstu. Scientologové, kteří si udrží dostatek zdravého rozumu na to, aby si všimli rozporuplných skutečností, musí své racionální myšlenky potlačovat, protože ti, kteří si stěžují, jsou podrobováni tvrdé etice, a pokud dále vyjadřují pochybnosti, jsou vyloučeni.

Dvacet čtyři

Miscavige zastavil produkci autorizované biografie LRH. Najatý spisovatel, který dostává statisíce dolarů, pracuje dvacet let téměř výlučně na psaní projevů pro Miscavige.

Dvacet pět

Směrnice říká nikdy v PR nepoužívat lži. Miscavige přesto opakovaně lhal a nařizoval ostatním lhát, když byl konfrontován s fakty ohledně svého neetického jednání.

Dvacet šest

Miscavige se osobně obohacuje a žije mnohem luxusnějším stylem než kdy žil LRH, ačkoli LRH si vydělal na svůj majetek vlastním psaním. Miscavige má (podle standardů Sea Orgu) luxusní bydlení v různých městech, a to včetně personálu – pokojských a kuchařů, vlastní nebo má k dispozici luxusní auta a motocykly, létá výlučně soukromými letadly, má svého kadeřníka a chiropraktika, kteří s ním cestují po světě, a dostává náhrady, které daleko, daleko převyšují to, co dostávají ostatní scientologové.

Dvacet sedm

Miscavige prosadil v církvi nepsanou směrnici, že jeho slovo je důležitější než slovo zakladatele. Církevní personál běžně poslouchá příkazy od Miscavige, které jsou v přímém rozporu s LRH směrnicí. Jeho výroky jsou nahrávány a přepisovány a distribuovány personálu. Pozměňuje technologii pod záminkou jejího „dostávání on-source“ a používá linie skrytých informací ohledně toho, co LRH chtěl. Miscavige se postupně zavedl jako nový Zdroj. Spisovatel pro životopis LRH nedávno vystoupil před novináři, kteří vyšetřovali zneužívání popsaná v těchto faktorech. Na přímý příkaz Miscavige řekl tento spisovatel, že podle něj Miscavige, a nikoli Hubbard, „je Bůh“ (zatímco Hubbard vždy poznamenával, že on sám je jen člověk).

Dvacet osm

Řada veteránu Sea Orgu se dostala do RPF, do Díry, byli biti a Miscavigem deklarováni za to, že měli odvahu namítat něco proti Miscavigovým příkazům v rozporu s Hubbardovou směrnicí.

Dvacet devět

Miscavige utratil přes sedmdesát milionů dolarů z darů od scientologů na kancelářskou budovu, která slouží jen jemu a jeho pomocnému personálu. Miscavige permanentně měnil příkazy ohledně výstavby, mnohokrát vylepšoval materiál a finální úpravy na to nejluxusnější a nejdražší a nařizoval odstranění a zničení již vybudovaného. Takové mrhání prostředky je v rozporu s bezpočtem finančních směrnic LRH, který byl při utrácení církevních peněz velmi šetrný.

Třicet

Miscavige vytvořil orgy, které jsou protikladem ostrovů pomoci, které Hubbard vybudoval během svého života a které chtěl podle svých směrnic dále budovat. Před Miscavigovou scientologií byly orgy živými tvořivými prostory, kde se lidé scházeli, aby sdíleli své spirituální prožitky. Dnes jsou to místa, kterým je radno se vyhnout ze strachu před drtivou registrací, tvrdou etikou a modifikací chování.

Třicet jedna

Miscavigova out-etika nepovšimnutě pokračuje tak dlouho, až se stala extrémně vyšinutou. V posledních letech nařídil, aby org, který LRH vytvořil pro zajištění etického praktikování scientologie, RTC, doslova dělal poskoka jeho kamarádům z řad hereckých hvězd. Řada žen se dostala nevědomky do jeho programu, kdy se jim řeklo, že pracují na důležitém projektu na prosazování cílů scientologie. Ve skutečnosti jim Miscavige organizoval schůzky s jeho osobními přáteli. Tato aktivita byla držena v tajnosti porušováním integrity a bezpečnosti scientologických zpovědí, pomocí vyhrožování, zastrašování a pokusů o rozdělení rodin.

DM

Ti, kteří se pokusili dát Miscavigovi etiku in zevnitř, ty Miscavige osobně zničil. Scientologie je cenná pro mnoho lidí, když se studuje a praktikuje v duševně zdravém prostředí. Bylo by tristní dopustit její zničení nenasytnou chamtivostí sociopata. Scientologie praktikovaná v souladu s Hubbardovým kodexem scientologa, Krédem člena opravdové skupiny a Vyznáním církve může do společnosti přispět něčím hodnotným.

Zatímco Miscavige a jeho pohůnci budou bezpochyby kousat a škrábat, šikanovat a soudit se až do soudného dne, aby ochránili jeho panství, pro všechny scientology by bylo dobré, aby si oprášili znalost vyznání církve:

„A my v církvi věříme…

Že všichni lidé mají nezcizitelná práva na svobodu myšlení, mluveného a písemného projevu svých vlastních názorů a právo oponovat názorům ostatních, komentovat je a psát o nich, a že žádná jiná autorita než Bůh nemá moc tato práva odejmout, ať už otevřeně či skrytě.“

Marty Rathbun

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace, Všechny články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s