Jeffrey Augustine: Důkladná prověrka scientologického černého fondu, nelicencované a neregulované IAS

V našem posledním článku , jsme ukázali, že slovo „Scientolog“ je značka pro kolektivní členství, kterou používají členové a sdružené scientologické církve a mise:

Scientologické náboženské služby celosvětově poskytují výlučně držitelé licence od Church of Scientology International s povolením Religious Technology Center, držitele obchodních známek SCIENTOLOGIE a DIANETIKY. „Scientolog“ je značka pro kolektivní členství označující členy sdružených scientologických církví a misí.

Toto prohlášení najdeme vyvedené drobným písmem v časopisu Impact, oficiálním magazínu Mezinárodní asociace scientologů (International Association of Scientologist). Je velmi zajímavé, jak jsme doložili v minulém týdnu, IAS sama o sobě není součástí ekleziastické hierarchie scientologických církví a misí:

 IAS není součástí hierarchie scientologické církve. Má vlastní radu ředitelů, kteří jsou voleni jednou ročně z jejích členů, a funguje nezávisle na CSI a zbytku církevní hierarchie.

Když je IAS nezávislá na scientologické církvi, musíme se ptát, jakým právem nebo z jakého privilegia může IAS používat slovo „Scientolog“. Slizkou scientologickou odpověď najdeme v korespondenci mezi církví a IRS z roku 1992:

i.  Využívá IAS nějaký nehmotný nebo intelektuální majetek, včetně jakýchkoli ochranných či obchodních známek, loga, copyrightů, patentů nebo jiného majetku, který je ve vlastnictví jakékoli organizace v rámci Scientologie? Prosíme, uveďte jednotlivě, které z nich jsou ve vlastnictví Estate of L. Ron Hubbard, Authors Family Trust nebo Author Services, Inc. Pokud IAS tento majetek používá, platí za takové použití?
Rada CSI pro ochranné známky došla k závěru, že IAS „nepoužívá“ scientologické ochranné nebo obchodní známky: „Technicky, IAS nepoužívá žádné ochranné nebo obchodní známky RTC. Slovo „používat“ je technickým slovem v zákonech na ochranu obchodních známek (15 U.S.C Sekce 1127) a nevztahuje se na pouhé odkazy na obchodní známky v časopisu IMPACT a další literatuře.“ RTC, vlastník náboženských značek scientologie, nikdy nelicencoval IAS jako uživatele těchto značek. Relevantní korespondence potvrzující, že IAS ve své literatuře odkazuje na tyto značky, je připojena jako Příloha II-9-E.
IAS pravidelně reprodukuje části scientologických svatých spisů, které jsou pod ochrannou známkou a ve vlastnictví Author’s Family Trust, v IMPACTu a dalších publikacích. Zástupce trustu potvrdil, že IAS používá registrované materiály, ale nikdy za toto limitované použití nepožadoval žádné platby.

Podívejme se nyní na tento scientologický podvodný trik:

— IAS je oficiální členskou organizací Church of Scientology.

— Cíl IAS je dosti vysoký a vznešený:

CÍL IAS

SJEDNOCOVAT, PODPOROVAT A CHRÁNIT SCIENTOLOGICKÉ NÁBOŽENSTVÍ A SCIENTOLOGY VE VŠECH ČÁSTECH SVĚTA TAK, ABY BYLO DOSAŽENO CÍLŮ SCIENTOLOGIE, JAK JE VYTÝČIL L.RON HUBBARD.

Navzdory sjednocujícímu účelu IAS a její ústřední roli pro scientologické náboženství, církevní rada pro obchodní známky nám všem říká, že IAS „pouze odkazuje“ na scientologické obchodní a ochranné známky.

Jednou z těchto obchodních známek je mimochodem samotné slovo „scientolog“, které patří RTC.

Ze záznamu Patentového úřadu USA:

Scientologie je tak anální, že si dává ochrannou známku na samotné používání slova „Scientolog“, a přesto jaksi ponechá bez licence svůj masivní černý fond, IAS. Pročpak?

IAS bez licence vypadá jako porušení povinnosti chránit ekleziastickou čistotu scientologických ochranných známek na straně Davida Miscavige. A opravdu, jak se dočteme v Command Channels of Scientology (kanály velení ve scientologii), má RTC policejní funkci:

Religious Technology Center (RTC) je ochráncem scientologického náboženství. Vlastní všechny obchodní a ochranné známky a kontroluje jejich licencování a používání. Cílem RTC je:
„ZAJISTIT SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ OBCHODNÍCH ZNÁMEK, CHRÁNIT VEŘEJNOST A ZAJISTIT, ŽE MOCNÁ TECHNOLOGIE DIANETIKY A SCIENTOLOGIE ZŮSTÁVÁ V DOBRÝCH RUKOU A JE SPRÁVNĚ POUŽÍVÁNA.“
Religious Technology Center (RTC) není součástí Mezinárodního Managementu. Je to stínový kontrolní (policejní) orgán, který zajišťuje, že Church of Scientology International, která dostala licenci k používání obchodních a ochranných známek, je skutečně dobře používá a udržuje funkčnost scientologie.
Dohled nad korektním používáním obchodních známek a jejich ochrana, což je zodpovědnost RTC, se provádí kontrolou a trváním na tom, že budou existovat správné řídící kanály, které se budou správně využívat, takže celosvětově se bude udržovat „forma orgu“.
Chairman of the Board RTC je nejvyšší pozicí v Religious Technology Center. Chariman of the Board dohlíží na to, že RTC plní svůj účel a pod sebou má Inspectora General, který řídí každodenní záležitosti RTC.
Pod Inspector General jsou Inspector General pro Etiku, Inspector General pro Technické záležitosti a Inspector General pro Administrativu, kde každý z nich hlídá správné používání svatého písma ve své oblasti.

Proč David Miscavige zjevně porušil svou primární povinnost zajistit „správné používání obchodních známek“, když jde o IAS? Toto velmi podivné opomenutí se v řeči scientologie nazývá „Klobouky, jejich nenošení“. To znamená, že někdo nevykonává své povinnosti nebo zodpovědnosti. Ve scientologii je to závažný zločin. L. Ron Hubbard varoval před „kloubouky, jejich nenošení“ v této směrnici:

HUBBARDOVA KOMUNIKAČNÍ KANCELÁŘ
SAINT HILL MANOR, EAST GRINSTEAD, SUSSEX
HCO SMĚRNICE Z 20. DUBNA 1969
REMIMEO
KLOBOUKY, JEJICH NENOŠENÍ
Formule pro Zradu je velmi správně a fakticky „Zjisti, ŽE jsi.“
Dosti hrozivě bude zjištěno, že osoba, která přijme post nebo pozici a pak jako takový post nebo pozice nefunguje, nevyhnutelně naruší nebo zničí nějakou část organizace. Tím, že neví, že je ___________ (název pozice) fakticky páchá zradu.
Výsledky této věci lze nalézt v historii. Selhání být tím, jak se nazývá post nebo pozice daného člověka, vyústí ve zradu funkcí a cílů skupiny.
Téměř všechna organizační narušení vycházejí z tohoto jediného faktu:
Osoba ve skupině, která přijala post, a neví, ŽE je určitým přiřazeným nebo jmenovaným beingness, je vůči skupině ve ZRADĚ.
Ron Hubbard
Zakladatel

Podobně, IAS nemá licenci od Church of Spiritual Technology (CST). Místo toho IAS pouze nabízí vděčné poděkování Church of Spiritual Technology alias L. Ron Hubbard Library. Toto poděkování nalezneme stejně tak drobným písmem v časopisu Impact:

 
 Všechna práva vyhrazena. Vděčné poděkování L. Ron Hubbard Library za povolení k reprodukci částí z chráněných prací L. Ron Hubbarda. Scientologie, Dianetika, LRH, Freewinds, Scientologický kříž (oblá verze), Ministerský kříž, Scientologický kříž (špičatá verze), OT a Most jsou obchodní a ochranné známky ve vlastnictví Religious Technology Center. Scientologické náboženské služby jsou celosvětově dodávány výlučně držiteli licencí od Church of Scientology International s povolením Religious Technology Center, držitele obchodních známek DIANETIKY a SCIENTOLOGIE. „Scientolog“ je známka pro kolektivní členství označující členy sdružených scientologických církví a misí. Aplikovaná scholastika, ABLE, Criminon a Narconon jsou obchodní známky ve vlastnictví ABLE International. The Way to Happiness a grafické znázornění „Cesta a slunce“ jsou obchodní známky ve vlastnictví L. Ron Hubbard Library v USA a dalších zemích (s vydanými obchodními registracemi a dalšími registracemi v řízení). Vytisknuto v USA.
Polní diseminátoři pracují na samostatném základě.
Impact zváží k publikaci poskytnuté texty a fotografie od členů a vítá vaše články, fotografie a návrhy. Neodpovídá však za ztrátu nebo poškození.
Nic z Impactu nemůže být reprodukováno, ani zčásti ani plně, bez plného písemného souhlasu vydavatele.

Nelicencovaná IAS je v příkrém kontrastu s RTC-licencovanou Church of Scientology International (CSI) a všemi jejími podřízenými držiteli licencí, kteří musí vždy operovat pod striktním licenčním dohledem RTC. A aby bylo jasno, všechny scientologické operace se dělají pod licencí, tj. požadují se licence od RTC nebo od CST via RTC. V tomto smyslu se dá na RTC dívat jako na prodlouženou ruku CST. A tak pro tuto situaci platí směrnice „Klobouky, jejich nenošení“, protože je zřejmé, že David Miscavige neplní své povinnosti, když dovolí IAS fungovat jako scientologické entitě bez licence.

Jednou z hlavních lekcí, kterou jsem se za roky sledování scientologie naučil, je: Scientologie nikdy nedělá v právní oblasti nic bez důvodu, přitom důvod je téměř vždy skrytý nebo není zřejmý. Proto, i když jde o porušení Miscavigových povinností v rámci funkce v RTC, existuje důvod, proč David Miscavige a jeho právníci nechtějí dávat IAS licenci.

Uvažuji tak, že IAS-IASA-USIAS Members Trust je tajná klika ztělesňující gigantickou množinu neomezených finančních darů přesahujících jednu miliardu dolarů. Sám Miscavige řekl o IAS v roce 2014 „letos jsme vystoupali do stratosféry“. Osobně to beru jako Miscavigovo kódované vychloubání, že IAS překročilo nějaký obrovský finanční target. V dnešní době je pro korporace módou držet si velké finanční sumy a u IAS to bude stejné.

Proto podle mne musí být IAS právně naprosto autonomní, aby ji nebylo možné žalovat jako držitele licence RTC nebo CST. V současné době se Miscavigovi právníci horečnatě snaží zabránit v soudním sporu Rathbun v. Miscavige odhalení korporátní opony CSI a prokázání toho, že Miscavige je ve skutečnosti ten, kdo řídí církev. V dané konstrukci může Miscavige tajně kontrolovat peníze IAS, zatímco se ho nemůže dotknout žádná žaloba.

Jak jsme dříve zmínili, funguje zde neviditelná ruka Sea Orgu: Protože kapitán David Miscavige kontroluje Sea Org, kontroluje také IAS, IASA a velkou tlustou nenažranou banku s názvem US IAS Members Trust.

Proto musí mít IAS k volnému použití RTC obchodní známky a CST copyrighty, a to neomezeně a bez licence v rámci označení „pouhé odkazy“, aby si Miscavige udržel dostatečný právní odstup.

Veškeré takové chování Church of Scientology vrhá špatné světlo na IRS. Proč IRS dovolil Church of Scientology takové protiřečení a navzájem se vylučující věci, je mimo intelektuální schopnosti vašeho skromného reportéra. Kdybych byl zástupcem IRS, vyhodil bych ty scientologické krafající žvanily a jejich právníky ze své kanceláře. Avšak, jak provozovatel Underground Bunkeru prohlašuje, církev dostala IRS do cave-in. To by vysvětlovalo, proč se IRS rozhodla ignorovat rozpory, které by jinak rozsvítily červený semafor.

Proto se zdá to, že IRS dovolil IAS, autonomní fundraisingové organizaci (která navíc vyplácí fundraisingové provize), existovat v rámci Church of Scientology, být velmi pochybným.

Ale byl to pak také IRS, kdo se vůbec nepozastavil nad plány Church of Spiritual Technology utratit desítky milionů dolarů na vybudování dvanácti scientologických obelisků s vytesanou Way to Happiness:

 
 CST má také pevné plány postavit mnoho velkých nezničitelných obelisků v různých částech světa s vyjádřeným cílem zachovat pro všechny budoucí generace pravidla z knihy The Way to Happiness od L. Ron Hubbarda. Tato pravidla budou převedena do piktografické formy, vyleptána do nerezové oceli a připevněna na obelisky. Tak tato životně důležitá pravidla přežijí daleko do budoucnosti v takové formě, že i primitivní kultury je budou schopny rozluštit a odvodit z nich základ pro duševně zdravý začátek své civilizace.
Tyto budoucí projekty mají velký rozsah spolu s výstavbou prvních 4 dodatečných trezorů a prvních dvanácti obelisků s odhadovanými náklady mezi 55 a 60 miliony dolarů.

Škoda, že je nikdy nepostavili. Místo toho si Miscavige vybudoval svůj pomník z nelicencovaných peněz.
— Jeffrey Augustine

Reklamy

Don Quijote de la Mancha se představuje:

Veritas Ingenio
Příspěvek byl publikován v rubrice Důležité informace. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s